[LuPers] 하츠네 미쿠의 10번째 생일을 축하하며 Ghost Rule 을 연주해보았다!
안녕하세요!루퍼스입니다!
8월 31일이네요!
라고 생각한게 2일 전,,이였습니다... 생각도 못하고있다가 트위터에서 미쿠 10주년 축하해! 라고 올라오길래 생각해보니 그날이 미쿠생일이더라구요 그래서 퇴근후에 뭔가 올려야지! 라고 생각했는데 오늘 회식이라고....회식끝나고 들어오니까 시간이 너무 없어서...9월달로 넘어왔어요...(저번달에 준비한 프로젝트가 왜 이번달로 넘어오니 ㅜㅜㅜ)
사실 이거전에 올릴게 있었는데 순서가 깨져버렸네요 ㅎㅎ 크게 상관은 없겠죠 큰 공지는 다음에 올리는걸로 하고 이걸로 오늘은 끝! Happy Birthday~☆
-------------------------------------------------------------
더 많은 영상은 유투브에서!
Youtube : youtube.com/c/lupers
-------------------------------------------------------------
Blog : http://lproject.tk
twitter : https://twitter.com/lupers0890
facebook : https://facebook.com/pers.lu
kakaostory : http://story.kakao.com/loopers
-------------------------------------------------------------
최근에는 트위터에서 서식중입니다 트위터에서 뵈요^^
-------------------------------------------------------------

Profile Image LuPers

Last updated:

URL